Sau khi chọn xong mặt, thì ấn vào nút "ĐẶT SỔ" trên đầu màn hình